Projekat “Model za zapošljavanje mladih” teži da:

 • Neguje saradnju i razmenu na polju omladinskog rada,

  sa naglaskom na povećanje zapošljivosti mladih u tri zemlje (Poljska, Rumunija, Srbija). Zahvaljujući poboljšanju saradnje među partnerskim organizacijama projekat će osnažiti mlade da postanu aktivniji na tržištu rada.

 • Podigne kvalitet omladinskog rada i neformalnog obrazovanja

  u zemljama učesnicama, zahvaljujući obrazovanju omladinskih radnika.

 • Promoviše međunarodnu mobilnost i neformalno obrazovanje

  između EU programskih i partnerskih zemalja, posebno targetirajući mlade ljude iz marginalizovanih grupa, sa idejom podizanja kompetencija učesnika i podržavajući njihovo aktivno učešće u društvenim tokovima.

 • Osnaži omladinske organizacije

  da doprinesu povećanju zapošljivosti mladih ljudi, zahvaljujući aktivnostima izgradnje kapaciteta, kao i stvaranju saradnje i razvijanju aktivnosti vršnjačke edukacije.

Ciljevi, Korisnici i aktivnosti projekta:

 • Stvoriti više prilika i jednake mogućnosti za obrazovanje mladih ljudi i povećanje njihove zapošljivosti
 • Promovisati građanski aktivizam, socijalnu inkluziju i solidarsnost među mladima
 • 3 edukativna modula za omladinske radnike:
  Preduzetničko razmišljanje – u Srbiji
  Socijalno preduzetništvo – u Rumuniji
  Menadžerske i liderske veštine – u Poljskoj
 • Omladinska razmena “Ja na tržištu rada” – u Srbiji
 • 3 promotivna događaja – 1 po zemlji učesnici
 • Kreiranje priručnika: “Model za zapošljavanje mladih – praktični vodič za preduzetničko obrazovanje”
 • Produkcija jednog filma koji promoviše preduzetništvo među mladima
 • Omladinski radnici iz Poljske, Rumunije i Srbije;
 • Mladi ljudi aktivni na tržištu rada iz Poljske, Rumunije i Srbije;
 • Mladi ljudi aktivni u lokalnim zajednicama;

Specifični ciljevi projekta:

Identifikovanje i razmena

Identifikovanje i razmena modela najboljih praksi na polju omladinskog rada, u vezi sa zapošljavanjem mladih (Oblasti: Preduzetničko razmišljanje, socijalno preduzetništvo, Veštine neophodne na tržištu rada, profesionalni omladinski rad)

Realizovanje

Realizovanje samo-održivog međunarodnog projekta među tri partnerske zemlje sa ciljem socijalnog i profesionalnog uključivanja mladih

Promovisanje

Promovisanje aktivnosti na tržištu rada, celoživotnog učenja i socijalnog i profesionalnog angažovanja omladine

Partneri na projektu i kontakti:

Kolping Srbija
Kolping Poljske
Kolping Rumunije

Kontaktirajte nas

Vesti